Wesołe Biegi Górskie 2020 - Regulamin

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem cyklu imprez biegowych i Nordic Walking "Wesołe Biegi Górskie 360°- zima 2020" jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni.

II. DYSTANS

1. Biegi rozgrywane są na trzech dystansach: 2 kilometry (jedna pętla), 6 kilometrów (trzy pętle), 10 kilometrów (5 pętli). Rywalizacja NW to dwa dystanse - 2 i 6 km. 

2. Mierząca dwa kilometry pętla, na której rozgrywane są biegi, jest wyznaczona za pomocą znaków, taśm i faworków w terenie leśnym.

3. Wybór dystansu należy do zgłaszającego się na zawody uczestnika. Uczestnik może zgłaszać się na różne dystanse w różnych edycjach biegu.

III. MIEJSCE ZAWODÓW

1. Biegi rozgrywane są na wyznaczonej w terenie trasie w lesie w pobliżu ul. 1 Praskiego Pułku w Wesołej.

2. Baza imprezy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18 w Warszawie-Wesołej.

IV. TERMINY BIEGÓW

1. Zawody zostaną rozegrane w terminach:

 • 11. stycznia
 • 25. stycznia
 • 08. lutego
 • 22. lutego
 • 07. marca
 • 21. marca (bieg finałowy)

2. Bieg finałowy nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej.

3. Po biegu finałowym odbędzie się wręczenie pamiątkowych medali oraz pucharów dla zwycięzców klasyfikacji generalnej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia - wystarczy jedno oświadczenie na cały cykl biegów).

3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy pokonują trasę z numerem startowym przypiętym z przodu w sposób widoczny dla organizatorów.

6. Niesportowe zachowanie (np. skracane trasy) będzie karane przez Organizatorów dyskwalifikacją uczestników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika biegu:

 1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. W biegach zawodnicy będą klasyfikowani przy uwzględnieniu podziału na dystanse, płeć i kategorie wiekowe.

2. Na każdym z dystansów (2, 6 i 10 km) prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa dla kobiet i mężczyzn:

 • do lat 12 (K i M 12)
 • do lat 14 (K i M 14)
 • do lat 16 (K i M 16)
 • do lat 18 (K i M 18)
 • do lat 29 (K i M 20)
 • do lat 39 (K i M 30)
 • do lat 49 (K i M 40)
 • do lat 59 (K i M 50)
 • do lat 69 (K i M 60)
 • 70 lat i więcej ( K i M 70)

3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (np. 2004 to w roku 2020 kategoria K/M 16)

4. W klasyfikacji generalnej liczone będzie 3 z 5 najlepszych czasów, uzyskanych przez uczestników biegów na jednym dystansie.

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy kategorii w klasyfikacji generalnej open biegów i NW otrzymają puchary

2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy

3. Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w 3 z 5 biegów cyklu, otrzymają pamiątkowe medale

VIII. UBEZPIECZENIE

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.

3. Organizatorzy mogą na wybrane zawody zapewnić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników biorąc udział w zawodach oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW - plik do pobrania pod regulaminem.

IX. WPISOWE

1. Wpisowe na każdy z biegów cyklu wynosi 15 PLN (w wypadku zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy ) lub 20 PLN (w wypadku zgłoszenia w biurze zawodów przed biegiem).

2. Jednorazowa opłata za wszystkie sześć biegów cyklu wynosi 75 PLN lub - w wypadku zgłoszenia w biurze zawodów przed biegiem - 80 PLN. Zawodnicy, którzy korzystają z takiej formy zgłoszenia, otrzymują stały numer startowy na wszystkie biegi.

3. Wpisowe dla zawodniczek i zawodników z kategorii K/M 12, 14, 16 i 18 wynosi około 50% stawki, czyli odpowiednio 7,50 PLN, 10 PLN oraz 35 PLN i 40 PLN.

4. Wpisowe należy wpłacić w biurze zawodów przed biegiem lub przelewem na konto organizatora.

X. ZGŁOSZENIA

1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     

2. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • kategorię wiekową uczestnika
 • dystans wybrany przez uczestnika
 • adres e-mail do korespondencji z zawodnikiem

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas "Wesołych Biegów Górskich 360°- zima 2020".

2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.